AUKSJONSREGLER FOR HANDEL HOS AUKSJONSHUSET

Generell informasjon som ved budinngivning anses som lest og akseptert

1. Varens tilstand, opprinnelse og reklamasjoner
 
Vi kjenner ikke inngående til alle gjenstandene som selges, og disse kan ha feil eller mangler vi ikke kjenner til. Så langt det er mulig vil vi opplyse om varens art og tilstand, herunder kjente feil og mangler.
På generelt grunnlag kan vi heller ikke ta ansvar for kvalitet, kurans, sikkerhet eller at gjenstander oppfyller alle lovkrav eller standarder. Vi leverer en auksjonstjeneste, og er ikke selv vareeier eller formell selger.

Det må også aksepteres et telleavvik på +/- 10% dersom det er flere gjenstander i et tilslag. Feil innenfor denne marginen gir ikke grunnlag for refusjon.
 
Husk at handel på våre auksjoner kan medføre risiko for kjøper. Utvis skjønn og sunn skepsis, og tenk deg om før du kaster deg inn i en budrunde. Er du en kjøper som typisk søker trygghet og gode garantivilkår, vil vi faktisk fraråde å handle hos oss, og heller anbefale å kjøpe til vanlig pris i en faghandel. Men er du av typen som er villig til å ta litt risiko, og sette deg inn i hva du byr på, kan du ofte gjøre en god handel hos oss.
 
Teksten på varen kan bli oppdatert / redigert dersom vi får kjennskap til informasjon som bør tilflyte budgivere, også etter at gjenstanden er publisert. Vi oppfordrer alle kjøpere til å studere informasjonen nøye før bud inngis.
 
Før bud inngis oppfordrer vi alle interessenter til å besiktige gjenstanden på lokasjon, i de fleste tilfeller på vårt lager på Furuset. Dersom en kjøper ikke ønsker å besiktige gjenstanden før bud avgis, frasier denne seg retten til å påberope mangler som kunne vært oppdaget ved en besiktigelse. Dette er spesielt relevant på dyre gjenstander.
 
Varene som selges stammer i hovedsak fra godstransportører, forsikringsselskaper, finansieringsselskaper, Politiet, Tollvesenet, konkursbo mv.
Det kan være transportskade, reklamasjoner, beslag eller annet som gjør at gjenstander havner hos oss på auksjon, og varene kan av den grunn ha skavanker eller mangler.

Vi spesifiserer normalt ikke hvem som har levert varene, da det ikke har relevant interesse for en kjøper. Ikke fordi det er hemmelig, men for bl.a. å unngå at en kjøper henvender seg direkte til leverandør med spørsmål. Ved tvangssalg og andre auksjoner med spesielle vilkår vil dette blir spesifisert særskilt på vareannonsen.
 
Er varen overhodet ikke i overensstemmelse med det som foreligger av opplysninger kan man reklamere, og få refundert kjøpesummen ved medhold. Evt kan vi forhandle om prisavslag eller alternativ løsning. Telleavvik på +/- 10% på vareantall må tåles uten at dette er en mangel.

Frakt eller andre merkostnader refunderes ikke. Eventuell reklamasjon må fremmes innen 1 uke etter auksjonsslutt og sendes oss pr epost. 
Normalt er det IKKE reklamasjonsmulighet på varer som selges på auksjon, og reklamasjon gjelder altså KUN når vi har gitt vesentlig feil opplysninger. Brukte varer eller opplyst skadede varer uten nærmere opplysninger selges alltid "som de er", det samme gjelder samlesalg, diverseesker / diversepall mv. 

Vi kan av kapasitetshensyn dessverre ikke behandle reklamasjoner på produkter som har hatt et vinnerbud på kr 200,- eks salær, eller mindre.
 
Dersom varen er annonsert som et tvangssalg, har man svært små muligheter for å påberope mangler i etterkant, men er garantert at gjenstanden er fri for pengeheftelser av noe slag.

Alle varer solgt på auksjon er å anse som brukt selv om de skulle vise seg å være nye.
 Dette innebærer at man ikke har garantirettigheter eller lignende, såfremt ikke produsent eller leverandør har egne regler om dette, men Auksjonshuset har ikke mulighet til å håndtere slikt. Auksjonshuset AS kan aldri holdes ansvarlig for direkte eller indirekte kostnader eller tap en kunde er påført dersom en gjenstand viser seg å ha mangler, og ved evt retur kan aldri refusjonssum overskride det som faktisk er betalt for varen.

Dersom Auksjonshuset AS mot formodning ikke er i stand til å levere ut kjøpt og betalt vare, det være seg pga skade skjedd etter den ble lagt ut for salg, tyveri, lageravvik eller annen feil, er Auksjonshusets ansvar uansett begrenset oppad til det som faktisk ble betalt for varen.
 
 
2. Bud og oppgjør
 
Man må registrere seg på vår webside med korrekte opplysninger, og oppgi om man handler som firma eller privatperson. Man må være over 18 år for å registrere seg.
For å legge inn et bud må man legge inn et gyldig betalingskort. Dersom man lar andre få tilgang til brukerkontoen sin, er man fullt ansvarlig for alt som foretas på kontoen, så dette frarådes.
Oppdages det fiktiv brukerinformasjon, blir kontoen blokkert og alle transaksjoner som er foretatt av en slik bruker blir umiddelbart kansellert. Det samme gjelder registrering av flere brukere fra samme person for å omgå våre regler.
 
Registreringen er gratis, og det påløper ingen løpende kostnader ved å være medlem, utover det man selv aktivt velger å inngi bud på.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer vil kunne motta informasjon på epost om nye auksjoner, kampanjer eller annet.

Auksjonshuset vil aldri selge kundeinformasjon til tredjeparter, og forplikter seg til trygg lagring av kundedata.
 
Bud starter på angitt utropspris, og inngis deretter iht vår progressive budmatrise:

Minimumsøkning / budprogresjon i budrunder:

Ved bud fra kr 25,- til 500,- øker budene med minimum kr 25,-
Ved bud fra kr 500,- til 1.000,- 
øker budene med minimum kr 50,-
Ved bud fra kr 1.000,- til 10.000,- øker budene med minimum kr 100,-
Ved bud over kr 10.000,- øker budene med minimum kr 1.000,-

Alle bud blir tillagt auksjonssalær på 25%. Dette er tydelig angitt ved budinngivning, slik at du ikke skal kunne by mer enn du hadde tenkt.

Alle bud som inngis er juridisk bindende i 48 timer etter auksjonens annonserte sluttidspunkt. Man kan ikke trekke et bud uten videre, uansett grunn. 
Unntak kan dog gis ved åpenbare feiltastinger i budsum og liknende. Dersom en slik sitasjon oppstår, plikter budgiver straks å ta kontakt med kundeservice på epost, slik at vi kan få rettet feilen før auksjonen løper videre.
 
Dersom det innkommer et bud innenfor de siste 5 minuttene av en auksjon, er det lagt inn en såkalt "sniper protection" som legger til 1 minutt til resttiden, slik at den som hadde høyeste bud, evt andre budgivere, får mulighet til å områ seg. Det kan være risikabelt å vente helt til siste sekund av en auksjon for å legge inn et bud, da systemet låses for bud uten varsel når klokken er telt ned til null, og nettleser kan ha litt forsinkelse i kommunikasjonen mot serveren.
 
Det er ingen angrefrist på auksjonssalg av brukte varer.

En handel er ikke kommet i stand før budet er akseptert skriftlig fra Auksjonshuset AS sin side.

Auksjonshuset AS kan fritt vedta eller forkaste ethvert bud, eller kansellere enhver auksjon, selv om bud er inngitt. Auksjonsperioden på en gjenstand kan bli forkortet eller forlenget fritt ved behov.

Tekniske problemer med server, nedetid eller andre uforutsette hendelser gir ingen rett til erstatning eller kompensasjon for budgiver, uansett årsak eller hva slags problemer budgiver måtte få på grunn av hendelsen.

Auksjonshuset AS kan aldri bli holdt ansvarlig for lidt økonomisk tap, hverken praktisk eller teoretisk, som en kjøper måtte lide ved at hans bud ikke blir antatt.

Dersom man har høyeste bud ved auksjonens slutt vil budet bli sendt til selger for aksept, og kjøpsbekreftelse blir deretter sendt på epost til budvinner. I mange tilfeller vil vi ha forhåndsfullmakt til å godkjenne bud, og bekreftelse blir i så fall sendt umiddelbart. 

Kjøper blir så anmodet om å velge om varen skal hentes, eller om man ønsker tilbud på emballering / transport til seg. Kjøper plikter å svare på dette så hurtig som mulig.
På bakgrunn av dette valget vil vi anmode om at varen, med evt tillegg av transport, blir gjort opp med betalingskort. Svar på foretrukket fraktmåte, og oppgjør skal skje innen 3 dager.
Etter at oppgjør er foretatt vil kjøper motta et hentebevis / kjøpsbevis, og varen kan hentes. Dersom frakt er valgt vil opphenting med transportør bli bestilt så snart som mulig.

Man må gjøre opp auksjoner løpende, samt velge henting eller frakt, for å kunne fortsette å by. Sperren slår inn 6 timer etter avsluttet auksjon, og blir automatisk fjernet når man er ajour på betaling.

Av kapasitetsmessige årsaker har vi dessverre sett oss nødt til å gå vekk fra å tilby å samle opp kjøp for å spare frakt. Dette har dessvarre lagt beslag på alt for mye ressurser, som vi trenger til å registerere varer. 
Derfor gjelder fra nå prinsippet om 1 stk vare = 1 stk frakt.
 
Auksjonshuset AS vil holde tilbake ALLE varer som er kjøpt dersom ikke ALLE inngåtte handler er oppgjort ved hentetidspunkt. Man kan dermed ikke betale / hente enkeltgjenstander fritt innenfor perioden, og la andre gjenstander være uavhentet og ubetalt i mellomtiden.  Dette skaper for mye arbeid og oppfølging.
 
Varen beror på kjøpers regning og risiko etter tilslaget, og kjøper må derfor selv ordne forsikring eller annen trygging fra dette tidspunkt, da den ikke lenger tilhører selger, eller er Auksjonshusets ansvar.
 
Gjenstanden må senest ha blitt hentet 15 dager etter auksjonsslutt, etter dette vil lagerleie påløpe. Fra dag 16 løper en døgnleie på kr 50,- pr gjenstand, som må gjøres opp før utlevering kan skje. Etter 30 dager vil varen bli lagt ut for resalg for kjøpers regning og risiko.  Innbetalt beløp går til dekning av våre merkostnader i slike tilfeller.
 
Dette gjelder ikke dersom frakt er bestilt gjennom Auksjonshuset innen 3 dager etter auksjonsslutt, og forsinkelsene ikke skyldes kjøper.

 
Å ikke følge opp en handel iht vilkårene vil være å anse som vesentlig mislighold, og gir grunnlag for at Auksjonshuset AS kan heve inngåtte avtaler med budgiver uten varsel, samt å utestenge bruker midlertidig eller permanent, avhengig av hvor vesentlig misligholdet anses å være. Å registrere ny en bruker for å omgå en utestenging er ikke tillatt, og handler kan bli kansellert dersom dette blir oppdaget.

 
Lykke til med budgivningen!
 
3. Merverdiavgift
 
Man har normalt ikke mva-fradrag på kjøpet hos oss, selv om den kjøpte vare skal brukes i næring.  Den kan selvfølgelig utgiftsføres / avskrives på vanlig måte. I de tilfeller varen er solgt med mva opplyses dette før auksjonen, samt at det står spesifisert på kjøpskvitteringen.
Auksjonshusets kommisjoner og salærer blir beregnet med såkalt "bruktmva", men denne er ikke fradragsberettiget for kjøper i næringsvirksomhet.
 
 
4. Innlevering av gjenstander for salg

Vi tar desverre ikke i mot varer fra privatpersoner.
Er du et firma som ønsker å selge varepartier, realisering av varelager osv. kontakt oss for nærmere informasjon.

 

5. Lov og rett

Auksjonshuset har rett til å utestenge brukere som ikke forholder seg til disse reglene, og fjerne/kansellere evt bud inngitt.


Dersom vi mistenker svindel, falsk identitet, hvitvasking eller annen tvilsom handlemåte i forbindelse med salgene, vil vi forbeholde oss retten til å anmelde eller rapportere dette til de relevante myndighetsorganer.


Vi gjør spesielt oppmerksom på at ved auksjon er det auksjonslovens regler som gjelder. Det vil si at man har begrensede rettigheter og plikter som er omtalt i forbrukerkjøpsloven.  

Normal angrefrist ved fjernsalg gjelder derfor ikke.

Ved eventuell mangelfull dekning i auksjonsloven vil det være Auksjonshusets fortolkning som gjelder inntil annet måtte foreligge.

I noen tilfeller, avhengig av hvilken type auksjon vi har, gjelder  tvangsfullbyrdelsesloven . Dette blir i så fall opplyst før auksjonen starter. De som er interessert i å lese mer om dette kan trykke på linkene som vil hente opp Lovdatas internettsider. 


Eventuelle tvister rundt handler skal søkes løst i minnelighet, men om ikke en sak kan løses på denne måten vedtas Nedre Romerike Tingrett som verneting, da vi har hovedkontoradresse på Romerike.
 
 
 Vilkårene kan endres uten varsel.
 
Oppdatert 16.10.2021 SJM
Vis alle treff ()